in the square of love

læ mæydān-i ʿæšq, dærūnım ‘æškēnē
wæ čāwqırpāndınēk, dınyām ‘æřuxēnē
čon wæ ‘æw zærdæxænæyæ,
wæk dærmān xæmım ‘æxæfēnē?

le meydan-î ʿeşq, derûn’im eşkênê
we çawqirpandinêk, dinya’m eřuxênê
çon we ew zerdexene’ye,
wek derman xem’im exefênê?

in the square of love, she breaks my soul
with a blink of the eye, she wrecks my world
how is it that with that smile,
like medicin she lulls my sorrow away?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s