heavenly pomegranates

řūxsārıt hænār-i bæhæštæ
čōn bıxæfım, tænyā,
læ nāw ‘æm dæštæ?
dōzīmō pēł-i bæyn-i mın-ū tō
læ bīrıt tē xæwım bīnā,
læ bān sēň-ū mæmk-i tō?

řûxsarit henar-î beheşte
çon bixefim, tenya,
le naw em deşte?
dozîmo pêł-î beyn-î min û to
le bîrit tê xewim bîna,
le ban sêng û memk-î to?

your cheek is of heavenly pomegranates
how do I sleep, alone,
in this plain?
I found the bridge between me and you
do you remember how I dreamt,
on top of your chest and breast?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s