insomnia

šæwım tārīkæ
pænjæræ læ pıšt-i pærdæ šāryāwæsō
xæwım bārīkæ
pēłū-y čāwım kıryāwæsō

şew’im tarîk’e
pencere le pişt-î perde şaryaweso
xew’im barîk’e
pêłû-y çaw’im kiryaweso

my night is dark
the window is hidden behind the curtains
my sleep is thin
my eyelids are open

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s