it expects you

læ nēw šæpōł-i bēdæň
čāwærwān-i tō ‘ækā
wæ ‘ārāmī, wæ šæň
wækū řōž čōn čāwærwān-i xwær ‘ækā

le nêw şepoł-î bêdeng
çawerwan-î to eka
we aramî, we şeng
wekû roj çon çawerwan-î xwer eka

in the silent waves
it expects you
with calm, with splendor
like the way the day expects the sun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s