melody of heaven

dū kæs, būyn bæ yæw
tırīskæ-y ‘āgır
žēr tīšk-i māňæšæw
dæňıt ‘āwāz-i bæhæštæ
gærmāyī rōḥæ nēw ‘æm sārdæ dæštæ

dû kes, bû’yn be yew
tirîske-y agir jêr tîşk-î maňeşew
deň’it awaz-î beheşt’e
germayî roh’e
nêw em sarde deşte

two people, we became one
flame of fire beneath the moonlight
your voice is melody of heaven
in this cold field

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s