girls and boys of the rebellion

hæstæ læ xæw, lāw-i bædæw
kıč ū kuř-i řāpæřīn
bō bēdængæ, cængæ cængæ
‘āmæd bæræw xanæqīn

hest’e le xew, law-î bedew
kiç û kurr-î raperrîn
bo bêdeng’e, ceng’e ceng’e
Amed berew Xaneqîn

wake up, lovely young ones
girls and boys of the rebellion
why is it silent, it’s war, it’s war
Amed towards Xaneqîn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s