the sound of your heart’s dance

dæň-i dīlān-i dıłıt
gærdūnımi gærm kırd
wæk bārān-i bæhārān
guł-i bāxımi šīn kırd

deň-î dîlan-î dił’it
gerdûn’im’î germ kird
wek baran-î beharan
guł-î bax’im’î sîn kird

the sound of your heart’s dance
made my soul warm
like the rain of spring
it made the flower of my garden grow

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s