the sound of your heart’s dance

dæň-i dīlān-i dıłıt
gærdūnımi gærm kırd
wæk bārān-i bæhārān
guł-i bāxımi šīn kırd

Continue reading the sound of your heart’s dance

Advertisements